Regulamin poruszania się po drogach wewnętrznych zakładu górniczego “obcych środków transportu”

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich obcych środków transportu (pojazdów) korzystających z dróg wewnętrznych w zakładzie górniczym (kopalni) i określa zasady poruszania się po ww. drogach podjazdów przed i po załadunku produktów gotowych.

  1. Warunkiem wjazdu na teren zakładu górniczego (kopalni) jest zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich obowiązkowe przestrzeganie.
  2. Na terenie zakładu górniczego:
   1. obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym;
   2. obowiązują znaki drogowe i inne tablice informacyjne umieszczone przy drogach wewnętrznych i placach manewrowych;
   3. obowiązuje używanie od świtu do zmroku świateł do jazdy dziennej lub świateł mijania;
   4. obowiązuje bezwzględny zakaz czyszczenia skrzyń ładunkowych pojazdów z pozostałości po poprzednich ładunkach.
  3. Dopuszczalne prędkości w obrębie zakładu górniczego wynoszą:
   1. 30 km/h na drogach wewnętrznych;
   2. 10 km/h na placach manewrowych, między hałdami kruszyw oraz w warunkach ograniczonej widoczności (pora nocna, mgła, śnieżyca itp.);
   3. 5 km/h podczas najazdu, przejazdu przez i zjazdu z wagi samochodowej oraz urządzenia (myjni) do mycia kół i podwozi pojazdów.
  4. Zabronione jest wyprzedzanie jakichkolwiek pojazdów i maszyn roboczych !!!
  5. W czasie wymijania i omijania innych użytkowników dróg należy zachować bezpieczny
   odstęp i szczególną ostrożność.
  6. Zamiar wyprzedzania, wymijania i omijania pieszych należy sygnalizować sygnałem
   dźwiękowym.
  7. Kierowców obcych środków transportu obowiązują polecenia wydawane przez operatorów
   ładowarek oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.
  8. Wjazd na teren zakładu górniczego dozwolony jest wyłącznie z odkrytą skrzynią ładunkową.
  9. Podczas załadunku kierowca powinien opuścić kabinę pojazdu, jeśli nie jest zabezpieczona
   specjalnym zadaszeniem (nie dotyczy ciągnika siodłowego z naczepą i ciągnika rolniczego z przyczepą); kierowca musi mieć założoną kamizelkę ostrzegawczo-odblaskową oraz hełm ochronny.
  10. Zabronione jest oddalanie się kierowców i innych osób od pojazdów oraz samowolne
   poruszanie się po terenie zakładu górniczego, a w szczególności zbliżanie do krawędzi skarp wyrobiska.
  11. Kierowca obowiązany jest dostosować się do:
   1. poleceń osób dozoru ruchu nadzorujących roboty strzałowe oraz pracowników zabezpieczających strefę rozrzutu odłamków skalnych podczas prowadzonych robót
    strzałowych;
   2. bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i sygnałów ostrzegawczych
    nadawanych w związku z prowadzonymi robotami strzałowymi:

    • jeden przeciągły ton – sygnał ostrzegawczy, po którym osoby przebywające na
     terenie strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych obowiązane są strefę tę
     opuścić lub udać się do schronów dla załogi,
    • dwa przeciągłe tony – podawany po stwierdzeniu, że wszystkie osoby udały się
     w bezpieczne miejsce,
    • jeden krótki ton – nadawany tuż przed rozpoczęciem odpalania ładunków materiału wybuchowego,
    • trzy przeciągłe tony – oznaczają odwołanie stanu zagrożenia, po tym sygnale
     w strefie rozrzutu przywrócony zostaje normalny ruch, osoby przebywające w schronie – mogą go opuścić;
  12. Zabronione jest:
   1. zbliżanie się do pracujących maszyn i urządzeń;
   2. przekraczanie (przechodzenie, przejeżdżanie) granicy pasa bezpieczeństwa o szerokości min. 3 m, wyznaczonego od górnej krawędzi skarpy piętra niższego oraz dolnej krawędzi skarpy piętra wyższego wyrobiska;
  13. Wjazd na wagę wyłącznie na zielonym świetle z minimalną prędkością i bez gwałtownego
   hamowania; po wjechaniu, kierowca wychodząc z pojazdu ma obowiązek wyłączyć silnik i zahamować pojazd.
  14. Kierowca ma obowiązek przejechania przez myjnię celem umycia kół i podwozia pojazdu
   (nie dotyczy przy niesprawnym urządzeniu myjącym lub jego braku), po przejechaniu
   myjni należy obowiązkowo sprawdzić hamulce, celem skontrolowania ich skuteczności.
  15. Opuszczając teren zakładu górniczego (kopalni), po zjechaniu z wagi i przejechaniu
   przez myjnię, kierowca jest obowiązany skutecznie zabezpieczyć ładunek przed przesypywaniem się przez burty, wysypywaniem przez nieszczelności w skrzyni ładunkowej
   oraz przed pyleniem; obowiązuje zakaz „plandekowania” pojazdu przed i na wadze samochodowej.
  16. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub
   zdrowia pracowników, z uwzględnieniem zagrożeń występujących podczas wykonywania poszczególnych prac

   1. w przypadku stwierdzenia zagrożeń należy:
    – powiadomić osoby znajdujące się w miejscu powstałego zagrożenia,
    – powiadomić najbliższą osobę kierownictwa lub dozoru ruchu,
    – podjąć dostępne środki w celu zabezpieczenia osób i mienia zakładu górniczego;
   2. w przypadku awarii pojazdu należy postępować zgodnie z instrukcją producenta oraz:
    – wyłączyć mechanizmy napędowe,
    – uruchomić (użyć) hamulec postojowy,
    – zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem (zawiesić tablice
    ostrzegawcze np.: „NIE URUCHAMIAĆ – AWARIA”) oraz włączyć światła awaryjne,
    – powiadomić osobę kierownictwa lub dozoru ruchu,
    – zabrania się wyłączania wyłącznika głównego akumulatora przy uruchomionym
    silniku;
   3. sposób usuwania awarii należy prowadzić w miejscu i w sposób ustalony przez osobę kierownictwa lub dozoru ruchu w ramach posiadanych uprawnień i możliwości przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi, co do stosowania, których nie ma wątpliwości;
   4. zabrania się holowania lub popychania jakiegokolwiek pojazdu bądź sprzętu bez
    uprzedniej zgody osoby kierownictwa lub dozoru ruchu nadzorującej zmianę.
  17. Zasady ochrony przed zagrożeniami:
   1. zabrania się prowadzenia prac w wyznaczonych pasach bezpieczeństwa;
   2. zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac eksploatacyjnych (za wyjątkiem obsługi) przy pojeździe na terenie zakładu górniczego bez zgody osoby kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego;
   3. w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu albo innego podejrzanego niebezpiecznego przedmiotu:
    – należy natychmiast przerwać prowadzone prace i powiadomić osobę kierownictwa lub dozoru ruchu,
    – nie wolno dotykać go, a w szczególności podnosić, przenosić, przesuwać, manipulować, nie używać wobec niewybuchu jakichkolwiek narzędzi,
    – pozostać w pobliżu znaleziska i nie dopuszczać innych osób do niego;
   4. zabrania się pozostawiania pojazdu na pochyłościach; w wyjątkowych wypadkach
    spowodowanych awarią należy bezwzględnie:
    – uruchomić (użyć) hamulec postojowy,
    – pod koła podłożyć kliny lub płozy hamulcowe od strony spadku terenu;
   5. wszelkie prace eksploatacyjne przy pojeździe wykonywać w sposób opisany w instrukcji producenta z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.