Klauzula informacyjna RODO

W niniejszej informacji zostały określone cele i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem podanych danych osobowych są Kopalnie Surowców Skalnych w „Bartnicy” Sp. z o.o., ul. Plac Stanisława Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Państwa dane osobowe były wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W tym zakresie opieramy się na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • przedstawienie oferty,
 • zawarcie umowy,
 • wykonanie umowy (sprzedaż towaru z dostawą lub z odbiorem osobistym). 

2. Wykonanie ciążących nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • wystawienie i przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych,
 • wystawienie i przechowywanie dokumentów WZ i listów przewozowych,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa,
 • udzielanie informacji na żądanie organów państwa, do których udzielania jesteśmy zobowiązani z mocy przepisów prawa.

3. Wykonanie czynności wynikających z prawne uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • obrona lub dochodzenie ewentualnych  roszczeń,
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne co obejmuje w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju sprzedaży, monitorowanie płatności.

4. Wykonanie czynności wynikających z udzielonych przez Państwa zgód (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody. To treść tej zgody będzie określać cel przetwarzania danych. Każda z udzielonych zgód może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • Jeżeli podstawą prawna przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy to będziemy te dane przechowywać do    realizacji umowy i przez okres czasu po wykonaniu umowy odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążących na nas obowiązków prawnych to będziemy te dane przechowywać przez czas określony w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach o rachunkowości i w przepisach podatkowych.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda to dane osobowe będę przez nas przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń.

6. Które dane należy nam podać i jakie są konsekwencje nie podania danych.    

W celu zawarcia umowy niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adres siedziby firmy i  numeru NIP, jeśli sprzedaż jest na firmę,  ewentualnego miejsca dostawy (jeśli towar nie jest odbierany osobiście i miejsce dostawy jest inne niż podane miejsce zamieszkania, siedziba firmy). Bez danych opisanych wyżej nie dojdzie do zawarcia umowy i jej realizacji. Podanie danych imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania oraz numeru NIP (jeśli sprzedaż jest na firmę),  jest także warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury VAT i jest to wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych jak np. numer telefonu, adres e – mail jest warunkiem umownym i służy realizacji umowy.

7. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą  rzec usługi w zakresie transportu, usługi służące wykonaniu umowy, usługi płatnicze, usługi konsultingowo –  doradcze, usługi audytowe, pomoc prawną oraz firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe. Wymienione podmioty mogą stać się również Administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako Administratora , w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwarzania.   

8. Przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak ta; sprostowanie danych (poprawienie ich), usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania danych (np. niewykonywanie pewnych operacji na danych), przeniesienie danych (eksport do pliku) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw należy zwrócić się w formie pisemnej  na adres Kopalnie Surowców Skalnych w „Bartnicy” Sp. z o.o. ul. Plac Stanisława Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych lub w formie elektronicznej na adres e – mail bartnica@bartnica.com.pl lub rodo@bartnica.com.pl.  Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacje kontaktowe.

Nasze dane kontaktowe: Kopalnie Surowców Skalnych w „Bartnicy” Sp. z o.o. ul. Plac Stanisława Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych, tel. 74 306 55 70, adres e – mail: bartnica@bartnica.com.pl lub rodo@bartnica.com.pl.