Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi realizację nałożonego na spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o. (dalej również: Spółka) obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”, tekst jedn. Dz.U.2022 r. poz. 2587 ze zm.).

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o. jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR osiągniętych w roku podatkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r. zobowiązana jest do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r., zawierającej informacje określone w art. 27c ust. 2 ustawy CIT.

KSS_2023-12_15_Informacj_ o_realizowanej_strategii_podatkowej_2022